REGULAMIN nr 1/2017. ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ INTRALOGIC DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Niniejszym uchwala się Regulamin Świadczenia Usług przez INTRALOGIC.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Odniesienia do paragrafów, ustępów i wszystkich załączników są odniesieniami do paragrafów i załączników niniejszego Regulaminu .

 2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 4. Instrukcja, obsługi Automatu BitBay Użytkownikowi przez INTRALOGIC przez Abonenta zostaną przekazane w języku polskim lub angielskim.


§ 2 WYJAŚNIENIA POJĘĆ


 1. Abonament – opłata uprawniająca Użytkownika do czasowego korzystania z Automatu BitBay.

 2. Administrator danych – „INTRALOGIC" Adam Ślosarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Ślosarski Intralogic, ul. Dolna 30A lok. 20, 00-774 Warszawa, REGON: 142703473, NIP: 5213040026, adres serwisu korporacyjnego:  https://intralogic.eu, adres poczty elektronicznej do kontaktu: support@intralogic.eu,  numer telefonu do kontaktu: 48 534-000-716 w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 17:00 - 19:00, (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

 3. Automat BitBay- program komputerowy będący własnością INTRALOGIC, stosowany na giełdzie internetowej kryptowalut bitbay.net, służący do realizacji automatycznych – uprzednio skonfigurowanych, przy użyciu dostępnych konfiguratorów transakcji na, ww. giełdzie.

 4. Formularz rekrutacyjny – formularz dostępny na stronie internetowej intralogic.eu. INTRALOGIC, umożliwiający Użytkownikowi zamówienie i zarejestrowanie dostępu do Automatu BitBay.

 5. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Automatu BitBay..

 6. INTRALOGIC - INTRALOGIC" Adam Ślosarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Ślosarski Intralogic, ul. Dolna 30A lok. 20, 00-774 Warszawa, REGON: 142703473, NIP: 5213040026, adres serwisu korporacyjnego:  https://intralogic.eu, adres poczty elektronicznej do kontaktu: support@intralogic.eu,  numer telefonu do kontaktu: 48 534-000-716 w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 17:00 - 19:00, (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

 7. Kodeks cywilny- Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 8. Konto – Konto Bezpłatne, Konto Płatne.

 9. Konto Bezpłatne – Bezpłatna usługa świadczona na podstawie warunków niniejszej Umowy, które może zostać rozszerzone za dodatkową opłatą.

 10. Konto Płatne – konto rozszerzone za określoną opłatą stałą (opłata abonamentowa).

 11. Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym posługuje się podczas korzystania z Automatu BitBay.

 12. Okres abonamentowy – okres trwania usługi w trybie abonamentowym, wynikający z cennika usługi INTRALOGIC.

 13. Osoba fizyczna - osoba która w chwili rejestracji ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 14. Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika.

 15. Strona Internetowa – serwis prowadzony przez INTRALOGIC pod aktualnym adresem URL  https://intralogic.eu.

 16. Usługi – usługi świadczone przez INTRALOGIC na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu umożliwiającego dostęp do Automatu BitBay.

 17. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2015.2135 ze zm.).

 18. Ustawa o Prawach Konsumentów – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2014.827 ze zm.).

 19. Ustawa o Świadczeniu Usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 ze zm.).

 20. Użytkownik - osoba zawierająca umowę o korzystanie z Automatu BitBay.

 21. Użytkownik – druga strona Umowy zawartej z INTRALOGIC, upoważniona do korzystania z Automatu BitBay za pośrednictwem Konta.

 22. API - Interfejs programowania aplikacji, interfejs programistyczny aplikacji, API (od ang. application programming interface) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą

 23. SLOT – para walut, podlegających transakcji na giełdzie kryptowalut bitbay.net§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa zakres jak również warunki złożenia reklamacji składanej drogą elektroniczną pomiędzy INTRALOGIC, a Użytkownikiem.

 2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest także określenie warunków korzystania z Automatu BitBay firmy INTRALOGIC, w szczególności sprzedaży Abonamentu do korzystania z Automatu BitBay, w szczególności określenia zasad odpowiedzialności, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania reklamacyjnego.

 3. Chwilą zawarcia Umowy z INTRALOGIC:

 1. jest moment zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie;

 2. jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu oraz Umowy przez Użytkownika.

 1. W przypadku rozszerzenia Konta Bezpłatnego w Konta Płatne zawarcie Umowy dochodzi do skutku po otrzymaniu od Użytkownika opłaty abonamentowej (data zaksięgowania).

 2. Usługa świadczona jest w języku polskim lub angielskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 4 RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 1. INTRALOGIC udostępnia Użytkownikowi :

  1. dostęp do bezpłatnego dostępu do Automatu BitBay;

  2. odpłatnego dostępu do Automatu BitBay Użytkownikowi..

 2. Podstawowa funkcjonalność Konta Bezpłatnego może zostać rozszerzona za określoną odpłatnością (opłata abonamentowa).

 3. INTRALOGIC zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 4. Z chwilą dokonania prawidłowej rejestracji do konta Automatu BitBay, Użytkownik uzyskuje status Użytkownika.

 5. INTRALOGIC udostępniając usługę Automatu BitBay, umożliwia realizowanie automatycznych transakcji na giełdzie kryptowalut bitbay.net, tj. wymianę walut lub kryptowalut na inne waluty lub kryptowaluty.

 6. Użytkownik, we własnym zakresie konfiguruje Automat BitBay, przy użyciu dostępnych ustawień Automatu BitBay, w skład których wchodzą następujące parametry:

  1. Prognoza - (standardowo ustawiony na 100) wylicza indeksy walut (widoczne przy każdej parze walut np. BTC/PLN). Indeks dodatni oznacza trend wzrostowy (hossa) a indeks ujemny spadkowy (bessa)

  2. Akceptowalny indeks - określa minimalny indeks jaki musi osiągnąć para waluty np. BTC/PLN aby automat mógł ten indeks zaświecić na zielono.

  3. Akceptowalna zmiana indeksu - określa minimalną zmianę indeksu jaką musi osiągnąć para waluty np. BTC/PLN aby automat mógł ten indeks zmiany zaświecić na zielono. Indeks zmiany to wartość różnicy między aktualnym a poprzednim stanem indeksu jaki był zanotowany.

  4. Waga inwestycji - (standardowo ustawiony na 50%) to procent inwestowania na danym slocie (stole). Na każdym z 5 slotów (stołów) możemy ustawić wartość 100% i będzie to równoważne inwestycji 100% wartości z puli dla automatu w panelu aktualnych środków na koncie.

  5. Bid-Strata  - (standardowo 0.1%) to procent wartości wyżej od aktualnego kursu aby wystawić ofertę skupu waluty (bid) co może przyspieszyć zakup waluty. Automat będzie próbować zakupić walutę tradycyjnie po niższej wartości niż obecny kurs a jeżeli oferty skupu będą wyższe to dopiero wtedy będzie próbował skupić stratnie korzystając z tego parametru.

  6. Ask-Strata - standardowo 10%) to minimalny procent wartości spadku kursu waluty. Gdy kurs spadnie poniżej ustalonego procentu od zakupionego wcześniej kursu (bid), czyli dla parametru 10% automat złoży ofertę (ask) po kursie zakupu (bid) + procent ask-zysk, gdy kurs spadnie bardziej niż 10% od kwoty zakupu (bid)

  7. Ask-Zysk - standardowo 2%) to procent wartości zysku powyżej kursu zakupionej waluty (bid). Przy takiej wartości automat będzie składać oferty sprzedaży waluty (przy dużym wzroście wartości waluty automat będzie próbował wystawiać oferty przy wyższych kursach niż podany procent ask-zysk)

  8. Take-Profit górny wyzwalacz - procent wartości kursu powyżej kursu zakupionej waluty (bid) po przekroczeniu którego włączy się wyzwalacz stop-loss.

  9. Stop-Loss dolny wyzwalacz - procent wartości kursu poniżej kursu zakupionej waluty (bid) po przekroczeniu którego włączy się wyzwalacz stop-loss.

  10. Take Profit / Stop-Loss dynamiczny spadek - procent wartości spadku kursu po przekroczeniu którego bot zacznie wystawiać ofertę ASK w trybie stop-loss po aktualnym kursie. Uwaga ten parametr działa tylko gdy wyzwalacz jest wyzwolony (patrz 2 pierwsze parametry stop-loss)

 7. Konfiguracja odbywa się na każdym ze slotów osobno.

 8. Komunikacja, pomiędzy Automatem BitBay, a giełdą kryptowalut bitbay.net, odbywa się za pomocą kluczy API dostarczonych przez Użytkownika.

 9. Automatyczne transakcje na giełdzie kryptowalut bitbay.net, realizowane są zgodnie z dokonaną konfiguracją przez Użytkownika.

 10. Transakcji na giełdzie kryptowalut bitbay.net, dokonuje zawsze Użytkownik, poprzez uprzednie skonfigurowanie Automatem BitBay i za jego pomocą, poprzez komunikację przy użyciu kluczy API.

 11. Transakcji na giełdzie kryptowalut bitbay.net, nie dokonuje INTRALOGIC, w imieniu Użytkownika.

§ 5 WAŻNOŚĆ KONTA


 1. Umowa może zostać zwarta zawarta na czas:

  1. nieokreślony w przypadku Konta bezpłatnego licząc od daty rejestracji;

  2. określony w przypadku Konta płatnego, który został wybrany przez Użytkownika podczas dokonywania wyboru o rozszerzeniu Konta bezpłatnego o opcję Konto płatne.

 1. Czas trwania abonamentu wynosi 30 albo 90 dni.


§ 6 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 1. Dostęp do konta Automatu BitBay mogą mieć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rejestracji ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Dostęp do Konta Automatu BitBay, możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu i prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki Internetowej, zgodnie ze standardami Microsoft Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome.

 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Automatu BitBay po uprzedniej rejestracji Konta, akceptacji Regulaminu oraz Umowy znajdujących się na stronie Internetowej intralogic.eu.

 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany adres email wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Z chwilą pozytywnego dokonania rejestracji Użytkownik otrzymuje status Użytkownika konta Automatu BitBay.

 5. Dostęp do Automatu BitBay uruchamiany jest po pierwszym skutecznym logowaniu.

 6. Podane dane w postaci adres e-mail, Login i Hasła będą służyć Użytkownikowi do logowania się do Automatu BitBay.§ 7 OPŁATY


 1. Opłata za zakup Abonamentu Automatu BitBay, Użytkownik dokonuje według aktualnego cennika znajdującego się na stronie intralogic.eu.

 2. Zmiana stawek Opłaty abonamentowej nie dotyczy okresu, na który został wykupiony abonament.

 3. Wniesienie Opłaty za abonament nie uwzględnia kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internetowej lub dostępu do sprzętu umożliwiającego korzystanie z Automatu BitBay.

 4. Wpłaty można dokonać korzystając z płatności online za pośrednictwem Pay-U S.A lub PayPal na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.§ 8 POMOC TECHNICZNA


  1. W celu prawidłowej realizacji Usługi, INTRALOGIC zapewnia Użytkownikowi obsługę techniczną, która obejmuje wyjaśnienie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Automatu BitBay oraz pomoc w rozwiązaniu problemów z nim związanych.

 1. Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy poprzez jeden z trzech kanałów kontaktu :

 1. infolinię –pod numerem 48 534-000-716 w godzinach od 08:00 – 10:00 oraz 18:00 – 19:00;  (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

 2. pocztę elektroniczną – support@intralogic.eu;

 3. live Chat – rozmowa z pracownikiem INTRALOGIC w formie tekstowej poprzez stronę internetową intralogic.eu.§ 9 CZAS TRWANIA ABONAMENTU


 1. Abonament Automatu BitBay w przypadku wersji bezpłatnej może być w każdym momencie, odpłatnie, przekształcony przez Użytkownika w Usługę w wersji płatnej na wybrany Okres abonamentowy.

 2. INTRALOGIC może przekształcić Usługę z bezpłatnej w płatną na okres promocji bez ponoszenia przez Użytkownika dodatkowych opłat.

 3. Upływ okresu, na który opłacono abonament do Automatu BitBay Konta płatnego, przy nie dokonaniu jego przedłużenia powoduje wygaśnięcie Usługi i przekształcenie jej na bezpłatną.

 4. Usługa w wersji płatnej będzie świadczona Użytkownikowi przez wybrany przez niego okres abonamentowy.

 5. Za okres abonamentowy rozumie się:

 1. okres 30 dni;

 2. okres 90 dni.


§ 10 PRZEDŁUŻENIE OKRESU ABONAMENTOWEGO


 1. INTRALOGIC powiadomi Użytkownika w terminie 7 dni przed upływem Okresu abonamentowego w formie elektronicznej na podany Formularzu rejestracyjnym adres email, o zbliżającym się terminie upływu Okresu abonamentowego i możliwości jego przedłużenia na kolejny wybrany przez Użytkownika okres.

 2. Przedłużenie Okresu abonamentowego następuje poprzez dostępne kanały płatności tj. za pośrednictwem Pay-U S.A lub PayPal.

 3. Przedłużenie abonamentu nastąpi automatycznie i niezwłocznie po otrzymaniu płatności.


§ 11 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


 1. Użytkownik jest zobowiązany chronić Login oraz Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

 2. Dyspozycje złożone z użyciem poprawnego Loginu i Hasła uważa się za złożone przez uprawnionego Użytkownika Automatu BitBay.

 3. W razie ujawnienia Loginu lub Hasła innym osobom, Użytkownik Automatu BitBay zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie INTRALOGIC za pośrednictwem poczty e-mail lub kontaktu telefonicznego i złożenia dyspozycji zmiany Loginu oraz Hasła.

 4. Użytkownik Automatu BitBay w każdym czasie może zmienić Hasło do swojego konta Automatu BitBay. Z  chwilą zmiany Hasła, możliwość logowania i składania dyspozycji w oparciu o dotychczasowe Hasło zostanie zablokowana.


§ 12 ADRES INTERNETOWY


 1. Adres strony Internetowej za pośrednictwem, której Użytkownik może zalogować się do konta Automatu BitBay, podawany jest do wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanym w Formularzu rejestracyjnym.

 2. W przypadku zmiany adresu strony Internetowej, INTRALOGIC powiadomi Użytkownika w przeciągu 14 dni przed dniem planowanej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu rejestracyjnym.


§ 13 PLIKI COOKIES


 1. INTRALOGIC informuje, iż jego Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które zapisywane są na serwerach INTRALOGIC.

 2. Użytkownik może w każdym czasie zablokować pozyskiwanie jak i zapisywanie informacji przez Serwer INTRALOGIC.§ 14 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownik może zawrzeć z INTRALOGIC Umowę w dowolnym wybranym przez siebie czasie i miejscu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

 2. Użytkownik zawierając Umowę z INTRALOGIC zobowiązuje się zawrzeć ją wyłącznie dla celów własnych.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w Formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych danych, nie naruszających praw osób trzecich, obowiązujących przepisów ani dobrych obyczajów.

 4. Użytkownik zawierając Umowę z INTRALOGIC zobowiązany jest do przestrzegania postanowień powszechnie obowiązujących prawa oraz zawartej Umowy.

 5. Użytkownik zawierając Umowę z INTRALOGIC zobowiązany jest do jej starannego wykonywania oraz nie działania na szkodę INTRALOGIC.

 6. Użytkownik ma prawo zgłosić INTRALOGIC problemy techniczne pojawiające się w związku z użytkowaniem Automatu BitBay.

 7. W przypadku gdy Użytkownik zmieni dane podane w Formularzu rejestracyjnym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym INTRALOGIC.

 8. Użytkownik w ramach korzystania z Automatu BitBay będącego własnością INTRALOGIC ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane.§ 15 PRAWA I OBOWIĄZKI INTRALOGIC


 1. INTRALOGIC zastrzega sobie prawo do rozbudowy, zmiany lub konserwacji Automatu BitBay bez uprzedniego informowania Użytkownika.

 2. INTRALOGIC ma prawo zablokować dostęp do Konta Automatu BitBay Użytkownikowi z powodu prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych, po poinformowaniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. INTRALOGIC jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Automatu BitBay dłużej niż 24 h, wynikających z zaplanowanych przez INTRALOGIC prac modernizacyjnych lub naprawczych.

 4. INTRALOGIC zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu Automatu BitBay, bez uprzedniego informowania Użytkownika.

 5. INTRALOGIC zastrzega sobie prawo i/lub do zmiany funkcjonalności Automatu BitBay, przy jednoczesnym poinformowaniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej

 6. W odniesieniu do Konta Płatnego, w przypadku wystąpienia przerwy trwającej dłużej niż 24 h, INTRALOGIC może tytułem rekompensaty przedłużyć abonament Automatu BitBay o 14 dni okresu, na który został wykupiony, na koszt INTRALOGIC.

 7. INTRALOGIC zobowiązany jest do nie udostępnienia danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.


§ 16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTRALOGIC


 1. Niniejszym INTRALOGIC zapewnia i gwarantuje że:

 1. prowadzona działalność jest zgodna z obowiązującym w Polsce Rzeczpospolitej prawem.

 1. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Automatu BitBay, jak i skutki nie przestrzegania przez Użytkownika wymogów technicznych, o których mowa w Regulaminie.

 2. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w  wyniku skorzystania z  Automatu BitBay przez osobę trzecią, jeśli w wyniku prawidłowej weryfikacji Automat BitBay uzna osobę tą za Użytkownika.

 3. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

 4. Korzystanie z Konta odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z Automatu BitBay.

 5. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności za abonament wynikające z działań osób trzecich.

 6. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Loginu i Hasła osobom trzecim.

 7. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenie lub wyłącznie dostępu do usługi Automatu BitBay, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż tego rodzaju okoliczności mogą okresowo wystąpić, pomimo należytego działania po stronie INTRALOGIC.

 8. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialność za wynik transakcji ( to jest za ich ekonomiczną opłacalność), dokonywanych faktycznie przez Automat BitBay, na giełdzie kryptowalut bitbay.net., w szczególność INTRALOGIC, nie obciąża okoliczność, w której skonfigurowany przez Użytkownika Automat BitBay dokona transakcji nabycia danej waluty lub kryptowaluty, której to kurs następnie spadnie.

 9. INTRALOGIC nie ponosi odpowiedzialność za nie prawidłowe działanie Automat BitBay, w sytuacji błędów po stronie giełdy krypotwalut bitbay.net.

 10. Całkowitą odpowiedzialność za sposób konfiguracji Automatu BitBay ponosi Użytkownik.


§ 17 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Użytkownik udostępnia dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do korzystania z usług INTRALOGIC.

 2. Użytkownik przed ukończeniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptować celem dalszej rejestracji.

 3. INTRALOGIC siedzibą w Warszawie przy ulicy Dolnej 30A lok. 20 informuje, iż jest wyłącznym Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 podanych w formularzu rejestracyjnym.

 4. INTRALOGIC będzie przetwarzał w celu realizacji niniejszej Umowy, następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres e-mail;

 3. adres podany podczas zakupu Abonamentu Automatu BitBay;

 4. numer telefonu.

 1. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 2. INTRALOGIC zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 3. W przypadku uzyskania przez INTRALOGIC wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Automatu BitBay w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem, INTRALOGIC może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 4. INTRALOGIC zobowiązuje się, że dostęp do powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych będą miały osoby, posiadające imienne upoważnienia wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 5. INTRALOGIC zobowiązuje się prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.


§ 18 GWARANCJA JAKOŚCI


 1. INTRALOGIC oświadcza, iż Automat BitBay jest wytwozony wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością.

 2. INTRALOGIC zobowiązuje się dołożyć wszelkich starać w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego działania Automatu BitBay i jego dostępności przez 24h na dobę, niemniej nie daj gwarancji nieprzerwanego działania.


§ 19 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez INTRALOGIC Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

 2. Reklamacja powinna być złożona:

 1. drogą elektroniczną na adres: support@intralogic.eu;

 2. telefonicznie pod numerem 48 534-000-716 w godzinach od 08:00 – 10:00 oraz 18:00 – 19:00;  (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika)

 1. Reklamacja powinna zawierać

 1. adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiające kontakt oraz identyfikację Użytkownika;

 2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy;

 3. zarzuty Użytkownika;

 4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz dowody na ich poparcie.

 1. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie jednego tygodnia dni od dnia pojawienia się problemu z w trakcie korzystania Automatu BitBay.

 2. Za dzień wniesienia reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej INTRALOGIC przyjmuje dzień pojawienia się reklamacji na serwerze odbiorczym poczty elektronicznej INTRALOGIC.

 3. Reklamację złożona po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym INTRALOGIC niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

 4. INTRALOGIC udziela odpowiedzi na reklamację, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w  terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, wymagających dokonania dodatkowych czynności zmierzających do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, termin ten może ulec przedłużeniu do nie więcej niż 28 dni.

 5. Odpowiedź na reklamację INTRALOGIC przesyłana Użytkownikowi na pocztę elektroniczną wskazaną w Formularzu rejestracyjnym.

 6. Reklamacja Użytkownika z tytułu przeprowadzenia płatności jest rozstrzygana za pośrednictwem Pay-U S.A lub PayPal na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.


§ 20 KORESPONDENCJA


 1. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia winny być doręczone drugiej Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Strony zgodnie ustalają, iż zawiadomienia przeznaczone dla INTRALOGIC będą doręczane na adres:

- e-mail support@intralogic.eu

 1. Strony zgodnie ustalają, iż zawiadomienia przeznaczone dla Użytkownika będą doręczane na adres podany w Formularzu rejestracyjnym.§ 21 REŻIM PRAWNY

 1. Prawem właściwym w przypadku niezastosowania się Klienta do niniejszego Regulaminu i Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Strony zobowiązują się rozwiązać spory w pierwszej kolejności polubownie.

 4. Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu Umowy, po uprzednim wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd.


§ 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu.

 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji i wytycznych dostępnym na stronach Serwisu intralogic.eu.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu intralogic.eu i bez jego akceptacji nie jest dozwolone korzystanie z Automatu BitBay.

 4. INTRALOGIC zobowiązany jest powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie siedziby, u lub adresu poczty elektronicznej poprzez wiadomość e- mail na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2017 roku

 6. W przypadku zmiany regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy, za 14 dniowym wypowiedzeniem.

 7. O zmianie Regulaminu INTRALOGIC zawiadamia poprzez pocztę e-mail.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Plików Cookies ×